Pre učiteľov

Milí kolegovia, vážení učitelia matematiky, stručne Vám predstavujeme naše korešpondenčné semináre SEZAM a SEZAMKO.

Semináre sa zameriavajú na deti so záujmom o matematiku na II. stupni ZŠ a OG. Takých detí nemáme v našich školách príliš veľa a učiteľ sa často musí skôr zamerať a sústrediť na zvyšok triedy. Ponúkame Vám preto pomoc pri starostlivosti o ich ďalší rozvoj a napredovanie. Využívame k tomu overený a osvedčený koncept korešpondenčnej súťaže, pri vzniku ktorého sme pred mnohými rokmi stáli, a stále ho aj rozvíjame.

Súťaž je rozdelená na dve samostatné časti pre prvý a pre druhý školský polrok, ktoré nazývame „zimná“ a „letná“ časť. Každá pozostáva z korešpondenčnej časti, v ktorej deti riešia poštou zasielané úlohy, a z nadväzujúcich sústredení pre najlepších riešiteľov.

Seminára SEZAM sa môžu zúčastňovať žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ, sekundy, tercie a kvarty OG a prípadne najnadanejší žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG. Riešiteľov máme pravidelne z celého Slovenska. Po korešpondenčnej časti (3 série, v ktorých každý žiak rieši 4 úlohy) sa pre približne 32 najlepších riešiteľov po zimnej časti v marci organizuje 4-dňové sústredenie a letná časť vrcholí 10-dňovým táborom počas prázdnin.

Seminár SEZAM má už viac ako 30-ročnú tradíciu. Zo Žiliny ho organizujeme od roku 1990, ale priamo nadväzujeme na prvé korešpondenčné semináre pre ZŠ, ktoré sme v polovici 80. rokov zakladali v Bratislave. Okrem neustálej chuti do práce s deťmi tak môžeme ponúknuť aj naozaj dlhoročné skúsenosti.

Seminár SEZAMKO je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy OG. Výnimočne sa môžu zúčastniť aj najšikovnejší žiaci 4. ročníka ZŠ, ktorých ale ešte nepozývame na stretnutia a sústredenia. V zimnej časti má súťaž 2 série po 4 úlohy, po ktorých nasleduje v decembri jednodňové stretnutie najlepších riešiteľov. V lete po podobnej korešpondenčnej časti nasleduje 3-dňové sústredenie na konci mája.

SEZAMKO má za sebou už viac ako 15 úspešných ročníkov. Dôvodom oddelenia našich dvoch súťaží je možnosť ešte lepšie prispôsobiť náročnosť a obsah úloh, ale aj program sústredení deťom v jednotlivých vekových kategóriách. Seminár SEZAMKO je úzko prepojený so seminárom SEZAM a jeho riešitelia prechádzajú do „staršej“ súťaže.

Milí učitelia, budeme vďační, ak nám pomôžete pri spropagovaní súťaží SEZAM a SEZAMKO medzi Vašimi žiakmi. Cieľom oboch našich súťaží je podchytiť záujem žiakov o matematiku, ďalej rozvíjať ich matematický talent, ale aj ďalšie schopnosti. Korešpondenčná časť prináša deťom aj skúsenosti s dlhodobou prácou a jej plánovaním, a na sústredeniach okrem vzdelávacích sledujeme aj výchovné ciele.

Prosíme Vás, ak máte vo svojich triedach, školách alebo aj rodinách žiakov, ktorí by mali záujem o semináre SEZAM a SEZAMKO, poskytnite im zadania príkladov (SEZAM, SEZAMko), pokyny pre riešiteľov (SEZAM, SEZAMko) a prípadnú morálnu podporu. Ak nám žiak pošle riešenia, ďalej komunikujeme priamo s ním a nebudeme Vás viac zaťažovať. Pokiaľ ale máte záujem o ďalšie podrobnejšie alebo priebežné informácie, veľmi radi Vám ich poskytneme. Stačí využiť nižšie uvedené kontakty.

Veríme, že aj touto formou sa môžeme podieľať na vyhľadávaní a rozvíjaní talentu matematicky nadaných detí. 

Pripojíme ešte pár poznámok o organizačnej forme našej činnosti. Organizátormi seminárov sú učitelia, študenti a absolventi matematicky alebo podobne zameraných vysokých a  stredných škôl na Slovensku aj v zahraničí. Väčšina z učiteľov má dlhoročné skúsenosti s výchovou budúcich matematikov, pedagógov, informatikov či inžinierov. Sú medzi nami autori učebníc, didaktických článkov, organizátori MO atď. U študentov (spravidla bývalých riešiteľov SEZAMu), je jednou z podmienok pre podieľanie sa na organizácii seminára aktívna matematická práca aj počas strednej a vysokej školy.

Na organizácii a zabezpečení súťaží sa podieľa pobočka JSMF Žilina. Posledné roky našu činnosť finančne podporuje nadácia ESET. Celý jej príspevok je využitý na hradenie nákladov na organizáciu a priebeh súťaže a pobytových nákladov účastníkov sústredení. Semináre SEZAM a SEZAMKO sú neziskovou a nekomerčnou aktivitou, všetci organizátori v nich pracujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

RNDr. Hynek Bachratý, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita,               Hynek.Bachraty@fri.uniza.sk

Doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Katarina.Bachrata@fri.uniza.sk