Pre učiteľov

Milí kolegovia, vážení učitelia matematiky, stručne Vám predstavujeme naše korešpondenčné semináre SEZAM a SEZAMKO.

Semináre sa zameriavajú na deti so záujmom o matematiku na II. stupni ZŠ a OG. Súťaž je rozdelená na dve samostatné časti pre prvý a pre druhý školský polrok, ktoré nazývame „zimná“ a „letná“ časť. Každá pozostáva z korešpondenčnej časti, v ktorej deti riešia poštou zasielané úlohy, a z nadväzujúcich sústredení pre najlepších riešiteľov.

Seminár SEZAM má už viac ako 30-ročnú tradíciu. So „základňou“ v Žiline pracujeme od roku 1990, ale priamo nadväzujeme na prvé korešpondenčné semináre pre ZŠ, ktoré sme v polovici 80. rokov zakladali v Bratislave.

Seminára SEZAM sa môžu zúčastňovať žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ, a sekundy, tercie a kvarty OG a najnadanejší žiaci 6. triedy ZŠ a prímy OG. Riešiteľov máme z celého Slovenska, ťažiskom je Žilinský kraj.

Po korešpondenčnej časti (3 série, v ktorých každý žiak rieši 4 úlohy) sa pre približne 32 najlepších riešiteľov po zimnej časti  v marci organizuje 4-dňové sústredenie, a letná časť vrcholí 10-dňovým augustovým táborom.

Seminár SEZAMKO má za sebou od roku 2002 viac ako 12 úspešných ročníkov.

Je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a primánov OG. Výnimočne sa zúčastniť môžu aj najšikovnejší žiaci 4. ročníka ZŠ, ktorých ale ešte nepozývame na stretnutia a sústredenia. Seminár SEZAMKO je úzko prepojený na seminár SEZAM a jeho riešitelia plynulo prechádzajú do „staršej“ súťaže. 

Dôvodom oddelenia našich dvoch súťaží je možnosť ešte presnejšie a detailnejšie prispôsobiť náročnosť a obsah úloh, ale aj programov na sústredeniach deťom v jednotlivých vekových kategóriách.

SEZAMKO má v zimnej časti 2 série po 4 úlohy, po ktorých nasleduje v decembri jednodňové stretnutie najlepších riešiteľov. V lete po podobnej korešpondenčnej časti nasleduje 3-dňové májové sústredenie.

Milí učitelia, budeme vďační, ak nám pomôžete pri spropagovaní súťaží SEZAM a SEZAMKO medzi Vašimi žiakmi. Cieľom oboch našich súťaží je podchytiť záujem žiakov o matematiku, ďalej rozvíjať ich matematický talent, ako aj ďalšie schopnosti. Najmä na sústredeniach okrem vzdelávacích sledujeme aj výchovné ciele.

Prosíme Vás, ak máte vo svojich triedach, školách alebo aj rodinách žiakov, ktorí by mali záujem o semináre SEZAM a SEZAMKO, poskytnite im zadania príkladov (SEZAM, SEZAMko), pokyny pre riešiteľov (SEZAM, SEZAMko) a prípadnú morálnu podporu. Ak nám žiak pošle riešenia, ďalej už budeme komunikovať priamo s ním a nebudeme Vás viac zaťažovať. Pokiaľ ale máte záujem o ďalšie podrobnejšie alebo priebežné informácie, veľmi radi Vám ich poskytneme. Stačí využiť nižšie uvedené kontakty.

Veríme, že aj touto formou pomôžete pri vyhľadávaní a rozvíjaní talentu matematicky nadaných detí. 

Pripojíme ešte pár poznámok o organizačnej forme našej činnosti. Organizátormi seminárov sú učitelia, študenti a absolventi vysokých a stredných škôl (Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, FMFI Univerzity Komenského, gymnázium J. Hronca a ďalších). Väčšina z učiteľov má dlhoročné skúsenosti s výchovou budúcich matematikov, učiteľov matematiky, programátorov či inžinierov. Sú medzi nami autori učebníc, didaktických článkov, organizátori MO atď. U študentov (zväčša bývalých riešiteľov SEZAMu), je jednou z podmienok pre podieľanie sa na organizácii seminára aktívna matematická práca aj počas strednej a vysokej školy.

Na organizácii a zabezpečení sa ďalej podieľa pobočka JSMF Žilina. Posledné roky našu činnosť finančne podporuje nadácia ESET. Celý jej príspevok je využitý na hradenie nákladov na organizáciu a priebeh súťaže a pobytových nákladov účastníkov sústredení. Semináre SEZAM a SEZAMKO sú neziskovou a nekomerčnou aktivitou, všetci organizátori sa na nej zúčastňujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

RNDr. Hynek Bachratý, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská Univerzita,               Hynek.Bachraty@fri.uniza.sk

Doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.,  Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská Univerzita, Katarina.Bachrata@fri.uniza.sk