Vedúci

Organizátormi seminárov sú učitelia, študenti a absolventi matematicky alebo podobne zameraných vysokých a  stredných škôl na Slovensku aj v zahraničí. Väčšina z učiteľov má dlhoročné skúsenosti s výchovou budúcich matematikov, pedagógov, informatikov či inžinierov. Sú medzi nami autori učebníc, didaktických článkov, organizátori MO atď. U študentov (spravidla bývalých riešiteľov SEZAMu), je jednou z podmienok pre podieľanie sa na organizácii seminára aktívna matematická práca aj počas strednej a vysokej školy.

Na organizácii a zabezpečení súťaží sa podieľa pobočka JSMF Žilina. Dlhodobo našu činnosť finančne podporuje nadácia ESET. Celý jej príspevok je využitý na hradenie nákladov na organizáciu a priebeh súťaže a pobytových nákladov účastníkov sústredení. Semináre SEZAM a SEZAMKO sú neziskovou a nekomerčnou aktivitou, všetci organizátori v nich pracujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.